Logo vakantiehuis frankrijk
Dé organisatie voor verhuurders en verkopers van vakantiehuizen in geheel Frankrijk.

Algemene voorwaarden / Spelregels

Vakantiehuis Frankrijk streeft sinds de oprichting in 2003 naar een transparante en eerlijke voorlichting aan de bezoekers van onze website. Zonder het vertrouwen van onze bezoekers heeft Vakantiehuis Frankrijk geen bestaansrecht. Om de kwaliteit en transparantie op onze website in takt te houden en waar mogelijk te verbeteren, hebben wij een aantal voorwaarden en spelregels opgesteld waaraan onze adverteerders zich aan dienen te houden.

De onderstaande regels, bepalingen en voorwaarden zijn voor al onze adverteerders van toepassing. Indien er sprake is van een verkoop advertentie dan zijn de voorwaarden die hierna voor verhuurders worden genoemd ook voor verkopers van toepassing voor zover de voorwaarden niet specifiek voor verhuurders zijn bedoeld. Ook ten aanzien van de privacy hebben wij een wettelijke verklaring.

Heeft u als adverteerder vragen en/of opmerkingen over de voorwaarden, definities en regels op onze website aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Definities en spelregels

Website: Onder website wordt verstaan alle websites die verbonden zijn aan Vakantiehuis Frankrijk (vakantiehuis-frankrijk.nl), hierna te noemen "Vakantiehuis Frankrijk"

Verhuurder: De eigenaar van de te huur aangeboden accommodatie en/of de bemiddelaar die namens de eigenaar de accommodatie te huur aanbiedt.

Huurder: Onder huurder wordt verstaan een persoon of een gezelschap bestaande uit meerdere personen die belangstelling heeft om een accommodatie voor een bepaalde periode te willen huren.

Accommodatie: Het te huur aangeboden vakantieverblijf dat in Frankrijk of Monaco is gelegen, goed is onderhouden en voor de verhuur geschikt is gemaakt.

Informatievoorziening: De verhuurder dient in de presentatie van de accommodatie op Vakantiehuis Frankrijk alle informatie te verstrekken die redelijkerwijs door een huurder verwacht mag worden om een goede keuze voor zijn/haar vakantie te kunnen maken. De te verstrekken informatie moet volledig zijn, actueel zijn en op geen enkele wijze misleidend zijn. Ook mogen zaken niet worden verzwegen of anders voorgesteld. Dit geldt niet alleen voor de tekst maar ook voor al het gebruikte foto- en/of beeldmateriaal. Ook verwijzingen naar externe gegevensbronnen dienen correct en relevant te zijn.

Meerdere accommodaties verhuren: Indien een adverteerder over meerdere accommodaties beschikt dan kan in één advertentie slechts één accommodatie worden gepresenteerd en als zodanig dienen de huurprijzen, omschrijvingen, verhuurkalenders, foto's overeen te komen met deze ene accommodatie. Het is niet toegestaan om meerdere accommodaties voor de prijs van één aan te bieden. In de advertentie kan wel melding worden gemaakt dat de adverteerder over meerdere accommodaties op één en dezelfde locatie beschikt slechts na uitdrukkelijke toestemming van Vakantiehuis Frankrijk.
Wij adviseren bij meerdere accommodaties verschillende advertenties te gebruiken. U wordt dan veel beter gevonden waardoor u meer boekingen kunt krijgen.

Eigen website: Inden de verhuurder beschikt over een eigen website dan kan er onder voorwaarden een fysieke link naar deze website worden aangebracht. Een aantal van deze voorwaarden zijn onder andere dat de 'eigen' website uitsluitend informatie mag bevatten over de accommodatie waarmee op onze website wordt geadverteerd en dat de 'eigen' website geen onderdeel mag uitmaken van websites waarop direct of indirect reclame voor andere vakantiehuizen wordt gemaakt. Ook websites waarop andere reclameboodschappen worden vermeld vallen hier onder. In uitzonderlijke gevallen kan hier in onderling overleg van worden afgeweken tegen nader te bepalen condities.

Verwijzen naar andere vakantiehuizen: Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om door middel van onze website voor andere vakantiehuizen c.q. andere verhuurdersreclame te maken. Ook de berichten die u van de huurders via ons ontvangt mag u niet gebruiken voor het promoten van andere vakantiehuizen en/of websites die vakantiehuizen verhuren en/of verkopen.

Huur: De 'kale' huursom die per huurperiode bij de huurder in rekening wordt gebracht. Reserveringskosten, huur van linnenpakketten en dergelijke worden ook geacht tot de huursom te behoren zulks met uitsluiting van een borgsom en een redelijke vergoeding voor de schoonmaakkosten. De huur, bijkomende kosten of kortingen op de huur dient in de kalender te worden vastgelegd.
Het is op onze website niet toegestaan om hogere huursommen te vragen dan op andere websites of andere media of rechtstreekse aanbiedingen. De verhuurder garandeert de huurder altijd de laagste huurprijs op de website aan te bieden. De verhuurder garandeert Vakantiehuis Frankrijk te vrijwaren van alle kosten die veroorzaakt zijn of veroorzaakt worden door het hanteren van te hoge huurprijzen.

Huurperiode: Onze website is gespecialiseerd in de verhuur van gehele weken of meerdere aaneengesloten weken. Het is mogelijk om de accommodatie voor een korte periode te verhuren. Echter indien een korte periode wordt verhuurd dan dient de gehele week op onze website als 'bezet' in de kalender te worden vermeld.

Klachten van huurders: Wij zullen klachten over een accommodatie nooit zelf inhoudelijk behandelen of optreden als bemiddelaar tussen betrokken partijen. Wij verlangen wel van de verhuurder dat een klacht uiterlijk binnen een week in behandeling wordt genomen en dat een klacht volgens de algemene normen professioneel wordt afgehandeld. Indien een klacht niet goed of niet tijdig wordt afgehandeld dan kan Vakantiehuis Frankrijk hierdoor imagoschade oplopen. Wij zijn ook in een dergelijke situatie gerechtigd om een advertentie, al dan niet tijdelijk, te verwijderen.

Reviews / Beoordelingen Het is verhuurders niet toegestaan om op enigerlei wijze beoordelingen c.q. reviews van huurders te beïnvloeden, wijzigen of te verwijderen tenzij een huurder opzettelijk valselijk informatie verstrekt met hoofdzakelijk als doel de verhuurder en/of Vakantiehuis Frankrijk schade te berokkenen. Dit kan om imago schade gaan of materiële/financiële schade maar ook om immateriële schade en emotionele schade. Vakantiehuis Frankrijk houdt zich het recht voor om reviews te verwijderen wanneer het vermoeden bestaat dat een beoordeling opzettelijk misleidende informatie bevat. Dit geldt ook voor reviews die ongepaste inhoud bevatten.

Advertentietarief: Het advertentietarief wordt per accommodatie bepaald en in rekening gebracht. Op het advertentietarief zijn toeslagen en kortingen mogelijk afhankelijk van het gebruik van de advertentie en afgenomen diensten. Indien een advertentie door ons wordt goedgekeurd dan is de advertentieduur gelijk aan 1 jaar na de datum van aanmelding van de advertentie.

Rechten beeld & geluidmateriaal: Het is de verhuurder niet toegestaan beeld en geluidmateriaal, zoals onder andere foto's en video's, op de website te plaatsen waarvan de rechten bij derden berusten tenzij door derden uitdrukkelijk hiervoor toestemming is gegeven. De verhuurder / verkoper is derhalve zelf volledig aansprakelijk voor de plaatsing van het beeld & geluidmateriaal en heeft de verplichting om vooraf, dus voor de plaatsing van het beeld&geluidmateriaal, te onderzoeken of het gebruikte materiaal vrij is van alle denkbare rechten die van toepassing zouden kunnen zijn. Eventuele schadeclaims van rechthebbenden komen voor rekening van de adverteerder en/of eigenaar van de woning
Door het uploaden van beeld en/of geluidmateriaal geeft de verhuurder de website uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming om het beeldmateriaal kosteloos te gebruiken voor promotionele activiteiten ten behoeve van de verhuurder en/of voor de website in het algemeen.

Verlengen advertentie: De advertentie wordt jaarlijks verlengd tenzij de adverteerder aangeeft zijn advertentie te willen beëindigen. Wij hanteren geen opzegtermijn. De advertenties die niet tijdig worden verlengd en/of worden betaald zullen van onze website worden verwijderd. Circa 30 dagen voor de uiterste vervaldag ontvangt de adverteerder per e-mail een betalingsverzoek voor de continuatie van de advertentie met 1 jaar. Bij tussentijdse beëindiging zal geen restitutie van de advertentiekosten worden verleend.

BTW: Vakantiehuis Frankrijk is een Nederlandse organisatie die over haar inkomsten in Nederland BTW moet afdragen. De BTW in Nederland bedraagt momenteel 21 %. Indien de accommodatie wordt verhuurd vanuit een onderneming buiten Nederland en de onderneming kan aantonen dat deze beschikt over een geldig BTW nummer dan kan de BTW worden verlegd en zullen over de advertentiekosten of andere verschuldigde bedragen geen BTW worden gefactureerd. De tenaamstelling van de verhuurder alsmede de adresgegevens op onze website dienen met de gegevens van buitenlandse belastingdienst overeen te komen. U kunt uw gegevens bij de buitenlandse belastingdienst controleren via de website van de Europese Commissie (Belastingen en Douane-Unie)
Indien de gegevens niet overeenkomen met de gegevens die aan ons zijn verstrekt dan bent u de Nederlandse BTW volledig verschuldigd.

Overige bepalingen en voorwaarden:

Artikel 1: Uitsluitingen en beperkingen

Vakantiehuizen en overige accommodaties op de website van Vakantiehuis Frankrijk en de aan haar gelieerde websites komen niet voor verhuuradvertenties in aanmerking:

  1. Indien de accommodatie op onze website niet overeenkomt met de omschrijvingen op andere websites en overige publicaties. Niet alleen de omschrijvingen van de accommodatie(s) maar ook de huursommen dienen overeen te komen. De huurprijzen op onze website mogen beslist niet hoger zijn dan elders.
  2. Indien de accommodatie als slecht of zeer negatief omschreven op één of meerdere websites staat vermeld. Dit geldt ook wanneer de eigenaar van de accommodatie bij één of meerdere klachtenprocedures is betrokken.
  3. de adverteerder weigert of nalaat de beschikbaarheid van de accommodatie actueel te houden.
  4. de adverteerder door middel van zijn advertentie en/of gedragingen ons slechte publiciteit bezorgt.

Indien op enig moment blijkt dat de advertentie niet voldoet aan bovengenoemde voorwaarden dan kan de advertentie van de website worden verwijderd. Dit geldt ook wanneer er door huurders en/of andere belanghebbenden klachten worden ingediend en deze klachten terecht lijken te zijn of wanneer klachten niet tijdig in behandeling worden genomen. Hierbij willen wij uitdrukkelijk vermelden dat wij eventuele klachten over de advertentie en/of de accommodatie niet inhoudelijk zullen behandelen noch zullen optreden als bemiddelaar. Een klacht dient door een adverteerder binnen 7 dagen in behandeling te worden genomen.

Artikel 2: Het recht van weigeren, wijzigen en verwijderen van advertenties

Vakantiehuis Frankrijk heeft eenzijdig het recht om advertenties te weigeren of te verwijderen. Vakantiehuis Frankrijk heeft ook het recht om advertenties aan te passen indien de inhoud niet strookt met onze algemene voorwaarden, spelregels en overige bepalingen.
Dit artikel geldt ook wanneer de inhoud van de advertentie beledigende en/of kwetsende teksten bevat en/of naar algemeen maatschappelijk aanvaarde normen niet acceptabele inhoud bevat. In geval van verwijdering is Vakantiehuis Frankrijk niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die door de verwijdering zou zijn veroorzaakt of zal worden veroorzaakt.

Indien voor Vakantiehuis Frankrijk direct of indirect op enige wijze wordt benadeeld en/of wanneer er op enig moment imagoschade ontstaat of zou kunnen ontstaan dan is Vakantiehuis Frankrijk gerechtigd de advertentiemogelijkheden te beperken of advertenties te verwijderen. De schade die hierdoor op enig moment ontstaat kan op de adverteerder verhaald worden alsmede de extra kosten die Vakantiehuis Frankrijk noodzakelijkerwijs moet maken.

Artikel 3: Beperking van aansprakelijkheid

  1. Vakantiehuis Frankrijk host haar websites bij een gerenommeerd bedrijf met 99,5% uptime garantie. Vakantiehuis Frankrijk is echter bij een storing of uitval van de website of niet goed functioneren van de website op geen enkele wijze aansprakelijk voor alle vormen van schade die hierdoor gelijk of later zouden kunnen optreden.
  2. Vakantiehuis Frankrijk is evenmin aansprakelijk voor de gedragingen, handelen, tekortkomingen en dergelijk van een huurder in de breedst mogelijke context.

Artikel 4: Onderhouden van de advertentie en tijdig reageren.

De verhuurder is verplicht om de advertentie 'up to date' te houden. De teksten en de foto's dienen regelmatig geactualiseerd te worden. Vooral is het enorm belangrijk om de bezettingskalender/beschikbaarheidskalender actueel te houden en tijdig te reageren op berichten van belangstellenden die op een advertentie reageren. Het is voor ons en voor een huurder enorm vervelend om achteraf te moeten horen dat een accommodatie niet meer beschikbaar blijkt te zijn maar dat op de website de betreffende huurperiode als vrij te boek staat. Het niet goed bijhouden van een advertentie en niet of niet tijdig reageren op een informatieverzoek of reservering lijdt uiteindelijk tot imago schade en dit kunnen wij niet toestaan.
Indien blijkt dat de kalender onjuiste informatie bevat, dan heeft Vakantiehuis Frankrijk de mogelijkheid de vindbaarheid van de accommodatie te beperken of aanvullende voorwaarden aan de advertentie te stellen of zelfs de advertentie en/of de kalender te verwijderen.

Artikel 5: Akkoordverklaring

Door aanmelding/plaatsing van een advertentie op de website verklaart de verhuurder uitdrukkelijk met de onderhavige algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Artikel 6: Nietigheid

Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft dit geen gevolg voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 7: Welk recht is van toepassing

Op elke overeenkomst tussen verhuurder en Vakantiehuis Frankrijk is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8: Geschillen

Een geschil is aanwezig zodra één van de contractpartijen verklaart dat een geschil aanwezig is.
De partijen die bij het geschil betrokken zijn hebben een inspanningsverplichting om het geschil zo goed mogelijk te formuleren, met elkaar zonder onnodige vertraging over het geschil overleg te plegen met als doel het geschil zo snel mogelijk te beslechten, Indien het geschil blijft bestaan dan is de meest gerede partij gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de Nederlandse kantonrechter en hem vragen een voor alle partijen bindende uitspraak te doen. Door de rechter zal ook een bindende uitspraak worden gedaan over de verdeling van de kosten die door partijen zijn gemaakt die door het geschil zijn ontstaan waarbij de rechter nadrukkelijk wordt gevraagd rekening te houden met de gedane inspanningen van partijen om het geschil onderling zo snel mogelijk op te lossen.