Algemene voorwaarden / Spelregels

Definities en regels:

Website: Onder website wordt verstaan alle websites die verbonden zijn aan vakantiehuis-frankrijk.nl ook wel Vakantiehuis Frankrijk genoemd.
Verhuurder: De eigenaar van de te huur aangeboden accommodatie en/of de bemiddelaar die namens de eigenaar de accommodatie te huur aanbiedt.
Huurder: Onder huurder wordt verstaan een persoon of een gezelschap bestaande uit meerdere personen die belangstelling heeft om een accommodatie voor een bepaalde periode te willen huren.
Accommodatie: Het te huur aangeboden vakantieverblijf dat in Frankrijk of Monaco is gelegen, goed is onderhouden en voor de verhuur geschikt is gemaakt.
Meerdere accommodaties: Indien een adverteerder over meerdere accommodaties beschikt dan kan in één advertentie slechts één accommodatie worden gepresenteerd en als zodanig dienen de huurprijzen, omschrijvingen, verhuurkalenders, foto's overeen te komen met deze ene accommodatie. In de advertentie kan wel melding worden gemaakt dat de adverteerder over meerdere accommodaties beschikt.
Voor een betere vindbaarheid op de website van Vakantiehuis Frankrijk adviseren wij voor iedere accommodatie en/of alle accommodaties tezamen een afzonderlijke advertentie te plaatsen.
Eigen website: Inden de verhuurder beschikt over een eigen website dan kan er onder voorwaarden een fysieke link naar deze website worden aangebracht. Een aantal van deze voorwaarden zijn onder andere dat de 'eigen' website uitsluitend informatie mag bevatten over de accommodatie waarmee op onze website wordt geadverteerd en dat de 'eigen' website geen onderdeel mag uitmaken van websites waarop andere accommodaties worden aangeboden, naar wordt verwezen of op enige wijze reklame voor wordt gemaakt.In uitzonderlijke gevallen kan hier in onderling overleg van worden afgeweken tegen nader te bepalen condities.
Huur: De 'kale' huursom die per huurperiode bij de huurder in rekening wordt gebracht. Reserveringskosten, huur van linnenpakketten en dergelijke worden ook geacht tot de huursom te behoren zulks met uitsluiting van een borgsom en een redelijke vergoeding voor de schoonmaakkosten. De huur, bijkomende kosten of kortingen op de huur dienn in de kalender te worden vastgelegd.
Huurperiode: Onze website is gespecialiseerd in de verhuur van gehele weken of meerdere aaneengesloten weken. Het is mogelijk om de accommodatie voor een korte periode te verhuren echter indien een korte periode wordt verhuurd dan dient de gehele week op onze website als 'bezet' in de kalender te worden vermeld.
Advertentietarief: Het advertentietarief wordt per accommodatie bepaald en in rekening gebracht. Op het advertentietarief zijn toeslagen en kortingen mogelijk afhankelijk van het gebruik van de advertentie en afgenomen diensten. Indien een advertentie door ons wordt goedgekeurd dan is de advertentieduur gelijk aan 365 dagen na de datum van aanmelding van de advertentie.
Verlengen advertentie: De advertentie wordt jaarlijks verlengd tenzij de adverteerder aangeeft zijn advertentie te willen beëindigen. De advertenties die niet tijdig worden verlengd en/of worden betaald zullen van onze website worden verwijderd. Circa 30 dagen voor de uiterste vervaldag ontvangt de adverteerder per e-mail een betalingsverzoek voor de verlenging van de advertentie met 365 dagen. Bij tussentijdse beëindiging zal geen restitutie van de advertentiekosten plaatsvinden.
BTW: Vakantiehuis Frankrijk is een Nederlandse organisatie die over haar inkomsten in Nederland BTW moet afdragen. De BTW in Nederland bedraagt momenteel 21 %. Indien de accommodatie wordt verhuurd vanuit een onderneming buiten Nederland en de onderneming kan aantonen dat deze beschikt over een geldig BTW nummer dan kan de BTW worden verlegd en zullen over de advertentiekosten of andere verschuldigde bedragen geen BTW worden gefactureerd.

Bepalingen en voorwaarden:

Artikel 1: Uitsluitingen en beperkingen

Vakantiehuizen en overige accommodaties op de website van Vakantiehuis Frankrijk en de aan haar gelieerde websites komen niet voor verhuuradvertenties in aanmerking:

  1. Indien de accommodatie op onze website niet overeenkomt met de omschrijvingen op andere websites en overige publicaties. Niet alleen de omschrijvingen van de accommodatie(s) maar ook de huursommen dienen overeen te komen. De huurprijzen op onze website mogen beslist niet hoger zijn dan elders.
  2. Indien de accommodatie als slecht of zeer negatief omschreven op één of meerdere websites staat vermeld. Dit geldt ook wanneer de eigenaar van de accommodatie bij één of meerdere klachtenprocedures is betrokken.
  3. de adverteerder weigert of bij herhaling nalaat de beschikbaarheid van de accommodatie actueel te houden.
  4. de adverteerder door middel van zijn advertentie en/of gedragingen ons slechte publiciteit bezorgt.

Indien op enig moment blijkt dat de advertentie niet voldoet aan bovengenoemde voorwaarden dan kan de advertentie van de website worden verwijderd. Dit geldt ook wanneer er door huurders en/of andere belanghebbenden klachten worden ingediend en deze klachten terecht lijken te zijn of wanneer klachten niet tijdig in behandeling worden genomen. Hierbij willen wij uitdrukkelijk vermelden dat wij eventuele klachten over de advertentie en/of de accommodatie niet inhoudelijk zullen behandelen noch zullen optreden als bemiddelaar.

Artikel 2: Het recht van weigeren, wijzigen en verwijderen van advertenties

Vakantiehuis Frankrijk heeft eenzijdig het recht om advertenties te weigeren of te verwijderen. Vakantiehuis Frankrijk heeft ook het recht om advertenties aan te passen indien de inhoud niet strookt met onze algemene voorwaarden, richtlijnen en overige bepalingen.
Het vorenstaande in dit artikel geldt ook wanneer de inhoud van de advertentie beledigende en/of kwetsende teksten bevat en/of naar algemeen maatschappelijk aanvaarde normen niet acceptabele inhoud bevat. In geval van verwijdering is vVakantiehuis Frankrijk niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die door de verwijdering zou zijn veroorzaakt of zal worden veroorzaakt.

Indien voor Vakantiehuis Frankrijk direct of indirect op enigerlij wijze wordt benadeeld en/of wanneer er op enig moment imagoschade ontstaat of zou kunnen ontstaan dan is Vakantiehuis Frankrijk gerechtigd de advertentiemogelijkheden te beperken of advertenties te verwjderen. De schade die hierdoor op enig moment ontstaat kan op de adverteerder verhaald worden alsmede de extra kosten die Vakantiehuis Frankrijk noodzakelijkerwijs moet maken.

Artikel 3: Beperking van aansprakelijkheid

  1. Vakantiehuis Frankrijk host haar websites bij een gerenommeerd bedrijf met 99,5% uptime garantie. Vakantiehuis Frankrijk is echter bij een storing of uitval van de website of niet goed functioneren van de website op geen enkele wijze aansprakelijk voor alle vormen van schade die hierdoor gelijk of later zouden kunnen optreden.
  2. Vakantiehuis Frankrijk is evenmin aansprakelijk voor de gedragingen, handelen, tekortkomingen en dergelijk van een huurder in de breedst mogelijke context.

Artikel 4: Onderhouden van de advertentie

De verhuurder is gehouden om de advertentie 'up to date' te houden. De teksten en de foto's dienen regelmatig geactualiseerd te worden. Vooral is het belangrijk om de bezettingskalender/beschikbaarheidskalender actueel te houden. Het is voor ons en voor een huurder enorm vervelend om achteraf te moeten horen dat een accommodatie niet meer beschikbaar blijkt te zijn en dat op de website de betreffende huurperiode als vrij te boek staat. Het niet goed bijhouden van een advertentie lijdt uiteindelijk tot imago schade en dit kunnen wij niet toestaan.
Indien blijkt dat de kalender onjuiste informatie bevat dan heeft Vakantiehuis Frankrijk de mogelijkheid de vindbaarheid van de accommodatie te beperken of zelfs de advertentie te verwijderen.

Artikel 5: Akkoordverklaring

Door aanmelding/plaatsing van een advertentie op de website verklaart de verhuurder uitdrukkelijk met de onderhavige algemene voorwaarden akkoord te gaan. De verhuurder heeft dit bij de aanmelding van de advertentie op het aanmeldingsformulier aangegeven.

Artikel 6: Nietigheid

Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft dit geen gevolg voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 7: Welk recht is van toepassing

Op elke overeenkomst tussen verhuurder Vakantiehuis Frankrijk is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8: Geschillen

Een geschil is aanwezig zodra één van de contractpartijen verklaart dat een geschil aanwezig is.
De partijen die bij het geschil betrokken zijn hebben een inspanningsverplichting om het geschil zo goed mogelijk te formuleren, met elkaar zonder onnodige vertraging over het geschil overleg te plegen met als doel het geschil zo snel mogelijk te beslechten, Indien het geschil blijft bestaan dan is de meest gerede partij gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de Nederlandse kantonrechter en hem vragen een voor alle partijen bindende uitspraak te doen. Door de rechter zal ook een bindende uitspraak worden gedaan over de verdeling van de kosten die door partijen zijn gemaakt die door het geschil zijn ontstaan waarbij de rechter nadrukkelijk wordt gevraagd rekening te houden met de gedane inspanningen van partijen om het geschil onderling zo snel mogelijk op te lossen.